default_mobilelogo

{pdf}pdf/Agreement-1.pdf|app:adobe{/pdf}

UPUTSTVA AUTORIMA RADOVA

ZA ČASOPIS ACTA GEOGRAPHICA BOSNIAE ET HERZEGOVINAE

Acta geographica Bosniae et Herzegovinae je naučni časopis u izdavaštvu Udruženja geografa Bosne i Hercegovine – GEOuBIH. Acta geographica Bosniae et Herzegovinae izlazi dva puta godišnje u junu/lipanju i decembru/prosincu.

Acta geographica Bosniae et Herzegovinae objavljuje naučne radove prema kategorijama iz geografskih oblasti, predmeta i predmetnih disciplina. Poseban naglasak daje se geografskim radovima, koji objektom proučavanja tretiraju prostor Bosne i Hercegovine. Objava radova u Acta geographica Bosniae et Herzegovinae je u kombinaciji jednog od tri zvanična jezika u Bosni i Hercegovini sa engleskim jezikom ili samo na engleskom jeziku.

Prispjele radove na adresu Uredništva recenziraju po dva recenzenta. Na prijedlog recenzenata naučni radovi se svrstavaju u jednu od sljedećih kategorija, koja se navodi u zaglavlju naslova rada:

 • Izvorni naučni rad (original scientific paper) sadržava do sada još neobjavljene rezultate originalnih naučnih istraživanja. Rezultati rada moraju biti obrađeni na način koji osigurava mogućnost provjere njihove tačnosti.
 • Prethodno naučno saopćenje (preliminary communication) sadržava nove rezultate istraživanja, koji ne moraju biti neposredno provjeravani.
 • Pregledni naučni rad (review) je
 • Izlaganje sa naučnog skupa (conference paper), rad u obliku cjelovitog naučnog rada, koji je prethodno izložen na naučnom skupu, a nije objavljen u Zborniku radova, zbog prihvatljivih okolnosti njegovog ne izdavanja.

Prihvaćeni naučni rad za objavljivanje ne smije biti prethodno niti kasnije objavljen u drugim naučnim časopisima, uključujući i internetsku prezentaciju.

Acta geographica Bosniae et Herzegovinaemože sadržavati i radove obavještavajućeg karaktera kao što su: stručni radovi, prilozi i stručne analize i prikazi knjiga, članaka, udžbenika i sl., a koji sadržavaju korisnepriloge iz geografske struke.Ovi se sadržajiobjavljuju uposebnim, stalnim i povremenim rubrikama.

Priprema rukopisa

Obim rukopisa, uključujući tabele i grafičke priloge, treba biti do 30.000 karaktera (uključujući razmak, naslov, sažetak, ključne riječi i literaturu). Jedan grafički prilog približno odgovara prostoru pisanog teksta od 200 do 250 riječi. Autor rukopis dostavlja u fontu Times New Roman veličine 12, proreda 1,5 i stranici formata A-4. Za članke većeg obima autor je dužan unaprijed kontaktirati glavnog i odgovornog urednika.

Prva stranica sadrži:

 • naslov rada;
 • ime autora ili više njih od kojih, prvi imenovani, je glavni koordinator sa urednikom;
 • ustanovu, organizaciju ili institut zaposljenja autora;
 • punu adresu, uključujući i e-mail adresu;
 • abstract i
 • ključne riječi

Druga i ostale stranice:

 • tekst rada bez imena autora kako bi se osigurala anonimna recenzija.

Rad prilagoditi sljedećim elementima:

 • Sadržaj poslati odvojeno u „file“ formatu kao e-mail attachment (s);
 • Metrički sistem treba odgovarati Međunarodnom sistemu jedinica (SI);
 • Imena mjesta navesti u službenom obliku zemlje o kojoj je riječ;
 • Svi autori u potpunosti su odgovorni za sadržaj i mišljenja iznesena u svojim radovima;
 • Literatura se navodi na kraju rada abecednim redom autora, slijedeći upute za citiranje i popis literature.
 • Sve reference kroz rad moraju biti verificirane i odgovarati popisu u literaturi (cross-cheked).

Oblikovanje rukopisa rada

Rukopis, pored ostalog, mora sadržavati sažetak (abstract), ključne riječi (key words), uvod, objekt/predmet rada, diskusiju i zaključak (summary).

Svi naslovi, podnaslovi, nazivi tabela, slika i dr. priloga se pored jednog od jezika u Bosni i Hercegovini se prevode na jedan od svjetskih jezika, dok se sažetak i ključne riječi te sažetak na kraju obavezno dostavljaju u dvojezičnoj formi, na jednom od jezika u Bosni i Hercegovini i jednom od svjetskih jezika.

Sažetak (do 250 riječi) sadržava osnovnu problematiku rada, ključne riječi (5, 6 riječi) služe za prona­laženje članka u sekundarnim publikacijama.

U uvodu rada treba kratko i sažeto predstaviti istraživačko pitanje, odnosno temu i cilj rada, naučnu pozadinu i područje istraživanja sa kratkom hronologijom dosadašnjih istraživanja. Pored toga, u uvodnom dijelu, potrebno je navesti korištene metode rada, od kojih se specijalne metode ukratko opisuju.

U objekt/predmetu rada definišu se osnovne postavke rada sa opisom konkretnog geografskog prostora na koje se istraživanje odnosi. Pored toga, u ovom poglavlju koncizno se iznose problematika rada, primijenjena metodologija i korištene metode istraživanja.

U diskusiji/raspravi se obrazlažu rezltati istraživanja, čiji skraćeni oblik se prezentuje i u zaključku rada. Dobiveni rezultati trebaju biti upoređujući sa drugim istim ili sličnih rezultatima istraživanja.

Zaključak mora odgovarati hipotezi i pitanjima formulisanim na početku rada, a može se bazirati na otvorenim pitanjima, nacrtima, preporukama i predviđanjima.

Sažetak se prevodi na engleski, a ako je rad prezentovan samo na engleskom jeziku tada se sažetak prevodi na jedan od tri zvanična jezika u Bosni i Hercegovini.

Autori trebaju slijediti sistemski, integrativni, kompleksni/umreženi pristup sa referencama vezanim za određeno istraživačko pitanje. Tekst treba biti jasan, sažet, gramatički ispravan, pisan u trećem licu i bez pasivnih glagolskih oblika.

Priloge, rezolucije 300 dpi, ukomponovati u tekst. Ukoliko kvalitet nije zadovoljavajući i u skladu sa uređivačkim standardima, uredništvo Geografskog pregleda zadržava pravo da traži od autora dodatne ispravke.

U tekst se interpoliraju trebele. Iznad tabele navodi se kratica Tab. redni broj tabele prema redoslijedu u radu te kratak, ali informativan naslov (npr. Tab. 1. Doseljeno stanovništvo u Sarajevo i okolinu 1991.). Ispod tabele navodi se izvor podataka.

Ispod grafičkog priloga navode se kratica Sl., redni broj priloga prema redosljedu u radu sa kratkim, informativnim naslovom (npr. Sl. 1. Gravitacijska područja većih urbanih centara). Grafički prilozi pripremaju se u color tehnici i inkorporiraju u tekst na mjestu u kojem se poziva na taj prilog. Veličina grafičkog priloga, po pravilu, treba biti manja u odnosu na B-5 format stranice.

U radovima regionalnoga karaktera obavezno je priložiti orijentacijsku kartu ili plan sa svim geografskim nazivima koji se spominju u tekstu.

Upute za citiranje i popis literature

Upotrijebljena literatura citira se unutar teksta, tako da se navede prezime autora i godina objavljivanja te, ako se navodi i doslovni citat u navodnicima, broj stranice citata, npr. (Spahić 2013, 26).

Ako citirana referenca ima dva autora, navode se oba prezimena autora i godina, npr. (Spahić i Korjenić 2013), odnosno (Spahić & Korjenić 2013) ako je rad na engleskom jeziku.

Kada citirana referenca ima tri i više autora, u tekstu se navodi prezime prvog autora i kratica ,,i dr." (odnosno "et al." ako je članak pisan engleskim jezikom), npr. (Spahić i dr. 2013), odnosno (Spahić et al. 2013).

Ukoliko se citira više članaka jednog autora ili iste grupe autora, navodi se npr. Spahić (2005, 2007) ili Spahić i dr. (1995, 2000). Ako se citira više članaka jednog autora ili iste grupe autora iz iste godine izdanja, tada se uz godinu navode i slova po abecednom redu (npr. 2000a, 2000b).

Kada se navodi više radova u kontinuitetu, koristi se tačka-zarez (Spahić 1991; Spahić i Korjenić 2005). U popisu literature navode se svi autori referenci.

Na kraju teksta prilaže se literatura poredana abecednim redom autora i hronološkim redom za radove istog autora. Naziv knjige, zbornika, časopisa i publikacija piše se italicom. Za mrežno dostupne radove potrebno je, nakon dostupnih osnovnih referenci (naslova, autora itd.), navesti izvor (http://) i datum učitavanja.

Popis literature i izvora priprema se prema sljedećim pravilima:

Članak u časopisu:

Korjenić, A., 2012: Climate as Spatial Planning Factor of Una Sana Canton, Bosnia and Herzegovina, Geographica Pannonica16 (4), 126-135. (Broj 16 definiše godište; (4) broj sveska unutar godišta, a 126-135 oznaku stranica rada u svesku.)

Lozić, S., Fuerst-Bjeliš, B., Perica, D., 2006: Quantitative-geomorphological and Environmental- historical Impact on the Ecological Soil Depth; Northwestern Croatia, Hrvatski geografski glasnik68 (1), 7-25.

Članak u zborniku radova:

Spahić, M., Korjenić, A., 2013: Education of the local population for optimal development the National park „Una“ – imperative or satisfaction of form, u: scientific and practical conference with international participation: Region 2013: optimal development strategy: zbornik radova (ur. Bakirov, V.S.), Harkov, 7. i 8. listopada 2013., V.N. Karazin Kharkiv National University, Harkov, 105-108.

Poglavlje u knjizi:

Klemenčić, M., 1996: Promjene upravno-teritorijalnog ustroja Hrvatske 1918-1992, u: Hrvatske županije kroz stoljeća (ur. Mirošević, F.), Školska knjiga, Zagreb, 123-148.

Knjiga:

Spahić, M., 2013: Hidrologija kopna, Sarajevo Publishing, Sarajevo.

Graham, B., Ashworth, G. J., Tunbridge, J. E., 2000: A Geography of Heritage: Power, Culture & Economy, Arnold, London.

Članak na internetskoj stranici:

Faričić, J., Postoji li danas Dalmacija?, http://www.geografija.hr novosti.asp?id_novosti = 202&id_projekta = 0 (29.02.2004.)

Publikacije:

Popis stanovništva, kućanstava i stanova 31. ožujka 2001.: stanovništvo prema spolu i starosti, po naseljima, Statistička izvješća 1167, DZS, Zagreb, 2003.

Internetska stranica:

Matisse's Glossarv of Internet Terms, 1994 - 2008,

http://www.matisse.net/files/glossary.html (28.10.2009.)

Slanje rukopisa rada Uredništvu

Uredništvo prima radove tokom cijele godine. Rukopis rada se šalje u elektronskoj verziji na e-mail udruženja: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ostale napomene

Rukopisi i recenzije se ne honoriraju. Rukopisi se ne vraćaju. Uredništvo, glavni i odgovorni urednik i tehnički urednik zadržavaju uobičajeno pravo na sitnije izmjene teksta, tabela i grafičkih priloga.

UREDNIŠTVO