default_mobilelogo

Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini će izdavati i posebne publikacije iz oblasti geografije.

To mogu biti naučne i stručne edicije o čemu odlučuje Uredništvo geografskih izdanja.

Kao posebna izdanje mogu se objavljivati završni magistarski radovi i doktorske disertacije, koji se prethodno, prema zahtjevima uredništva, prilođavaju za izdavanje.

Posebna izdanja podliježu svim propozicijama izdavačke politike koju donose organi Udruženja.

Posebna izadanja finansiraju autori ili druga zainteresirane strane.