default_mobilelogo

{pdf}pdf/aktivnosti/Naučna konferencija Pazardžik.pdf|app:adobe{/pdf}

Aktiv geografa Sarajevskog Kantona održao septembarski skup dana 17.09.2014.god. kojem su prisustvovali i članovi Kabineta za metodiku nastave geografije Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i u funkciji predstavnika Udruženja geografa u Bosni i Hercegovini.

U svjstvu predsjednika Uduženja geografa u Bosni i Hercegovini prof.dr. Muriz Spahić je prisutne obavijestio o ostvarenim i planiranim aktivnostima Udruženja. Pri tome je naglasio da je Udruženje:

 • Izdalo prvi broj naučnog časopisa Acta geographica Bosniae et Herezegovinae u online i printanoj verziji;
 • Najvilo drugi broj istog časopisa za decembar 2014.god.;
 • Formiralo web stranicu Udruženja;
 • Regaovalo na aktuelne događaje koji se tiču geografske nauke i struke i najavilo nove;
 • Razmatralo ideje o organizaciji putujućih i stacionarnih seminara geografa u Bosni i Hercegovini i sl.

Uvodničar tema:

 • UDŽBENICI GEOGRAFIJE I ELEKRONSKI MEDIJI I
 • GEOGRAFSKI SADRŽAJI O BOSNI I HERCEGOVINI NA INTERNET STRANICAMA

U januaru 2014.god. u okviru pedagoških aktivnosti geografa Sarajevskog Kantona održana su i tri predavanja i to:

 • Prof.dr. Muriz Spahić: NASTAVNI PLANOVI I NASTAVNI PROGRAMI GEOGRAFIJE U SVJETLU IZRADE KURIKULUMA DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
 • Prof. dr. Emir Temimović: AKTUELNOST GEOGRAFIJE KAO NASTAVNOG PREDMETA I AKTUELIZACIJA NASTAVNOG PROCESA
 • Mr.sc. Haris Jahić: NEKA ZAPAŽANJA RAZVOJNOSTI GEOGRAFSKIH POJMOVA OD RAZREDNE PREMA PREDMETNOJ NASTAVI GEOGRAFIJE

GEOuBiH će svoje aktivnosti bazirati na operativnom planu usvojenom na Osnivačkoj skupštini od kojih su najbitnije:

 • Pokrenuti naučni časopis
 • Analizirati aktuelne teme za prezentaciju na naučnom Simpozijumu sa međunarodnim učešćem
 • Predlaganje učešćana naših članova na naučnim skupovima
 • Razmotriti pitanje statusa geografije kao nastavnog predmeta u obrazovnom sistemu
 • Pokrenuti i druga pitanja relevantna za naučnu i aplikativnu geografiju
 • Aktivirati predavačku aktivnost o aktuelnim geografskim temama