U januaru 2014.god. održana su i tri predavanja

U januaru 2014.god. u okviru pedagoških aktivnosti geografa Sarajevskog Kantona održana su i tri predavanja i to:

  • Prof.dr. Muriz Spahić: NASTAVNI PLANOVI I NASTAVNI PROGRAMI GEOGRAFIJE U SVJETLU IZRADE KURIKULUMA DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
  • Prof. dr. Emir Temimović: AKTUELNOST GEOGRAFIJE KAO NASTAVNOG PREDMETA I AKTUELIZACIJA NASTAVNOG PROCESA
  • Mr.sc. Haris Jahić: NEKA ZAPAŽANJA RAZVOJNOSTI GEOGRAFSKIH POJMOVA OD RAZREDNE PREMA PREDMETNOJ NASTAVI GEOGRAFIJE
GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH