Deklaracija sa osnovnim smjernicama djelovanja geografa u Bosni i Hercegovini, a koje se tiču Georesursa i njihovog očuvanja

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH