Zbornici radova

Udruženje će objavljivati i Zbornike radova sa naučnih i stručnih skupova koje samo organizuje.

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH