Osnivanje

IDEJA O OSNIVANJU

U svom ovraćanju Osnivačkoj skupštini, Udruženja geografa u Bosni i Hercegovini, koja je održana na Vlašiću 16.11.2013.god., prof. dr. Muriz Spahić između ostalog je istakao.

Već odavno, nakon disolucije bivše državne zajednice tokom 90-ih god prošlog stoljeća, postojala je potreba za zajedničkim djelovanjem geografa Bosne i Hercegovine na cijelom njenom teritoriju, radi priključenja unijama geografskih udruženja evrope i svijata. Postojeća rasparčana organizacijska šema udruženja geografa u entitetske, regionalne i lokalno-kantonalne nivoe čini geografsku djelovotrnost veoma slabom, što se negativno odražava na njen naučni status u Bosni i Hercegovini.  

Pored naučne geografije, nesmijemo ostati nijemi ni na njen ponižavajući položaj u obrazovnom sistemu, posebno, imajući u vidu njene pozicione trijade geografskih nastavnih planovima i programima.

Usuđujem se konstatovati da smo se u protekle dvije decenije više družili sa inostranim geografima, posebno iz zemalja okruženja, nego što smo ostvarivali međusobne kontakte sa postojećim geografskim univerzitetskim centarima u Bosni i Hercegovini.

Ovom prilikom želim posebno istaći da u Bosni i Hercegovini ne postoji naučno geografsko glasilo, koje tretira geografsku nauku ne samo na državnom nivou već i na nižim nivoima teritorijalne organizacije. Mi smo među rijetkim, ako ne i jedina, zemlja Evrope, koja nema svoje prepoznatljivo naučno geografsko glasilo, koje je indeksirano i uvršteno u međunarodnu bazu podataka. Shvatanje geografske stvarnosti ne može se zamisliti bez povezivanja geografa sa prostora Bosne i Hercegovine.

Ove, samo neke naznake, nasušno su podržale ideju integracije geografskih naučnih mišljenja u Bosni i Hercegovini, što je rezultiralo pismom namjere od prije ravno godinu dana. Podržani smo od velikog broja geografa i oni, osim onih koji su potpisani na dokumentima, se smatraju osnivačima našeg geografskog Udruženja.

Registrovani osnivači Udruženja geografa u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine su: Prof.dr. Muriz Spahić, prof.dr. Tešo Ristić , prof.dr. Vjekoslav Šimunović, Mr. Aida Korjenić, Mr. Haris Jahić i prof.dr. Emir Temimović.

OSNIVANJE I IME

Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini je osnovano Odlukom o osnivanju donesenoj na sjednici Osnivačke skupštine Udruženja geografa u Bosni i Hercegovini, skraćeni naziv GEOuBiH, dana 16.11.2013. godine na Vlašiću, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

Naziv udruženja je:

Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini.

Удружењегеографa уБоснииХерцеговини.

Udruga geografa u Bosni i Hercegovini.

Skraćeni naziv je: Udruženje GEOuBiH; Удружење ГЕОyБиХ; Udruga GEOuBiH.

Naziv Udruženja je istovjetan na sva tri jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Službena upotreba naziva je na latiničnom i ćiriličnom pismu.

Engleska verzija imena je: Association of Geographers in Bosnia and Herzegovina.

Skraćeni naziv Udruženja na engleskom jeziku glasi: Association GEOinB&H.

DJELOVANJE I ČLANOSTVO

GEOuBiH je nestranačko, nevladino i neovisno udruženje geografa državljana Bosne i Hercegovine.

Udruženje djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Djelovanje Udruženja je javno.

Udruženje djeluje na području Bosne i Hercegovine.

Udruženje okuplja sve zainteresovane geografe, posebno univerzitetske profesore, bechelere mastere i doktore geografije iz oblasti turizam i zaštita životne sredine, regionalnog i prostornog planiranja, geografe profesore srednjih škola i nastavnike geografe osnovnih škola, kao i članove koji se aktivno bave geografskim i srodnim strukama i naukama, radi unapređenja i inoviranja znanja iz fundamentalne aplikativne naučne i školske geografije.

CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUŽENJA

-     Razvoj i promocija profesije geografa u Bosni i Hercegovini;

-     Unapređivanje naučne geografije i geografskog transfera u školskoj geografiji;

-    Pomoć i podrška zainteresovanim instutucijama i organizacijama iz domena geografske   fundamentalne i aplikativne nauke i struke i strateških razvojnih projekata iz oblasti koje pripadaju geografskoj nauci, posebno iz domena njenih aplikacija kao što su: prostorno planiranje, turizam, zaštita okoliša i školske geografske edukacije;

-     Saradnja i razmjena iskustava sa istim i sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu;

-      Pomoć i organizovanje naučnih i stručnih geografskih skupova;

Izdavanje publikacija u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja u skladu sa Zakonom.

 

GALERIJA FOTOGRAFIJA SA OSNIVAČKE SKUPŠTINE UDRUŽENJA GEOGRAFA BOSNE I HERCEGOVINE - VLAŠIĆ, 16.11.2014.

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH