Posebna izdanja

Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini će izdavati i posebne publikacije iz oblasti geografije.

To mogu biti naučne i stručne edicije o čemu odlučuje Uredništvo geografskih izdanja.

Kao posebna izdanje mogu se objavljivati završni magistarski radovi i doktorske disertacije, koji se prethodno, prema zahtjevima uredništva, prilođavaju za izdavanje.

Posebna izdanja podliježu svim propozicijama izdavačke politike koju donose organi Udruženja.

Posebna izadanja finansiraju autori ili druga zainteresirane strane.

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH