NAZNAKE ODRŽANOG AKTIVA GEOGRAFA SARAJEVSKOG KANTONA

Aktiv geografa Sarajevskog Kantona održao septembarski skup dana 17.09.2014.god. kojem su prisustvovali i članovi Kabineta za metodiku nastave geografije Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i u funkciji predstavnika Udruženja geografa u Bosni i Hercegovini.

U svjstvu predsjednika Uduženja geografa u Bosni i Hercegovini prof.dr. Muriz Spahić je prisutne obavijestio o ostvarenim i planiranim aktivnostima Udruženja. Pri tome je naglasio da je Udruženje:

 • Izdalo prvi broj naučnog časopisa Acta geographica Bosniae et Herezegovinae u online i printanoj verziji;
 • Najvilo drugi broj istog časopisa za decembar 2014.god.;
 • Formiralo web stranicu Udruženja;
 • Regaovalo na aktuelne događaje koji se tiču geografske nauke i struke i najavilo nove;
 • Razmatralo ideje o organizaciji putujućih i stacionarnih seminara geografa u Bosni i Hercegovini i sl.

Uvodničar tema:

 • UDŽBENICI GEOGRAFIJE I ELEKRONSKI MEDIJI I
 • GEOGRAFSKI SADRŽAJI O BOSNI I HERCEGOVINI NA INTERNET STRANICAMA

prof.dr. Muriz Spahić, pored ostalog je naglasio

U ulozi nastanika i Metodike nastave geografije, mentora diplomskih i magistarskih radova, kao i korisnika različitih geografskih internet tekstova, upotrebi istih za mnoge vrste edukacija, pa tako i u geografskom obrazovanju osjećam potrebu da razgovaramo o nekoliko pitanja, koja uostalom mogu biti objekat i predmet naučnog kolokvija – skupa u organizciji ministarstava za obrazovanje, kao što su:

 • Upotreba internet tekstova u nastavnom procesu;
 • Supstituciji udžbeničkog geografskog štiva sa istim objavljenim na internet stranica;
 • Aktuelnosti geografskih internet tekstova i privrženosti učenika ovom ovoj vrsti, već sada, nastavnog sredstva;
 • Koliko su internet tekstovi aktuelniji od istih u udžbenicima;
 • Da li se i kako prema internet štivu može organizirati novi oblik i metod nastavnog rada;
 • Da li su internet mreže budućnost i supstitucija klasične škole i zamjenu klasičnih udžbenika, s obzirom na fazu demogeografske tranzicije i negativni prirodni priraštaja u depopulacijskim predjelima Bosne i Hercegovine;
 • Koje i kakve tekstove sa internet stranica odabrati i predložiti za čitanje;
 • Pokretanje inoviranja nekih postojećih sadržaja sa relevantnim geografskim činjenicama;
 • Koji nastavni planovi i programi buduće škole odgovaraju primjeni internet tekstova.

Obrazlažući neophodnost, u skorije vrijeme, odgovora na postavljena pitanja uvodničar u teme ove problematike pošao je od dva osnovna pristupa iz objekta i predmeta proučavanja geografije i to:

 • idiografskog
 • nomotetičkog

Prvi je prevaziđen i imao je smisla u davnim geografskim otkrićima, a odgovarao je na pitanja: gdje je nešto i kako ono izgleda. Idiografija se u geografiji koristi sa pozicije opisnog objašnjenja, a kvantitet ulazi u sferu nabrajanje. Ako se samo idiografija koristi u geografiji, onda je ona uvrštava u geografsku vulgarizaciju.

Drugi, nomotetički pristup je sistemski, procesni, transformacijski aksiomsko-teoremski, uzočno-posljedični, objašnjavajući, dokazujući. Nomotetički pristup je osnova geografskog poimanja objektivne stvarnosti i ima poptuni smisao u geografskoj edukaciji.

Prioritetni cilj odgojno obrazovnog sistema ne treba biti u ulozi samo usvajanja velikog broja informacija i velike količine obrazovnih sadržaja, koliko razvijanje logičke i kreativne sposobnosti usvajanja i razumijevanja novih znanja.

Kompjuterska nastava obezbeđuje fleksibilniju organizaciju nastavnog procesa i aktivnosti koje su uključene u njega. Koriste se različiti načini sticanja i usvajanja znanja:

       -učenje u istom vrijeme i na različitim mjestima;

       -učenje u različitom vremenu i na istom mestu;

       -učenje u različitom vremenu i na različitim mestima.

Interenet je jedini koji može zameniti tradicionalan način učenja, jer primjenom dobrih programa poboljšava interaktivnost i sve ostale elemente nastavnog procesa, koji se od nastavnika očekuju.

Školska geografija, pored ostalog objedinjuje i regionalnogeogarske sadržaje dalekih nepoznatih geografskih prostranstava. O njima geografske predstave, osim sa geografskih karata, stičemo uz pomoć interneta koji je, u ovom geografskom obrazovanju, prozor i aktuelni dalekozor nepoznatih geografskih prostranstva.

Prednosti interneta očituje se u organizaciji nastave na daljinu i pokazuje prednost što nastavne teme i nastavne jedinice formiraju istaknuti stručnjaci iz obrazovanja i prakse. One se mogu brzo mijenjati, adaptirati, popravljati, dopunjavati i sl., što je to nemoguće sa udžbenicima.

Posebno je značajno naglasiti da informaciona tehnologija ne isključuje niti umanjuje značaj nastavnika u obrazovnom procesu, već mu daje sofisticiraniju ulogu kojom se smanjuje vrijeme za izlaganje nastavnih sadržaja, jer iste učenici mogu samostalno da pročitaju, a ostaje im više vremena za razvoj kreativnih potencijala, kritičkog mišljenja i sl.

GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH