Opće aktivnosti GEOuBiH

GEOuBiH će svoje aktivnosti bazirati na operativnom planu usvojenom na Osnivačkoj skupštini od kojih su najbitnije:

  • Pokrenuti naučni časopis
  • Analizirati aktuelne teme za prezentaciju na naučnom Simpozijumu sa međunarodnim učešćem
  • Predlaganje učešćana naših članova na naučnim skupovima
  • Razmotriti pitanje statusa geografije kao nastavnog predmeta u obrazovnom sistemu
  • Pokrenuti i druga pitanja relevantna za naučnu i aplikativnu geografiju
  • Aktivirati predavačku aktivnost o aktuelnim geografskim temama
GEOuBiH - Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini
Facebook - GEOuBiH