default_mobilelogo

Acta geographica Bosniae et Herzegovinae Vol. 1, br. 1

 
Sadržaj
Muriz Spahić
U povodu prvog broja Acta geographica Bosniae and Herzegovinae 
Abstrakt
M. M. Sheikh
Social Perceptions of Climate Change in Rajasthan State, India
Abstrakt
Emilija Manić
Održivi ruralni turizam kao faktor razvoja ruralnih područja: primjer Srbije
 
Muriz Spahić
Haris Jahić
Geografske regionalizacije Bosne i Hercegovine u svjetlu evroatlanskih integracija
 
Vesna Babić-Hodović
Brendiranje turističke destinacije – izazovi brendiranja turističke destinacije Bosne i Hercegovine
 
Haris Jahić
Muriz Spahić
Ajdin Mezetović
 
Geografski centar Bosne i Hercegovine
Emir Temimović
Osnove reljefne strukture u slivu Sane
Semir Ahmetbegović
Reljef kao faktor razmještaja stanovništva u Bosni i Hercegovini
 
Aida Korjenić
Izohijetni i evapotranspiracijski elementi u režimu Une
 
Amra Ćatović
Definicije geografije i njhova aplikativnost
Edin Hrelja
Problemi i mogućnosti održivog upravljanja zaštićenim prirodnim područjima – primjer zaštićenog područja „Skakavac“
 
Amela Mujanović
Izeta Tumbul
Demogeografske  promjene u općini Ilijaš u periodu 1953-2013.god.

 

Acta geographica Bosniae et Herzegovinae Vol. 1 br.2

 
Sadržaj
Muriz Spahić
Ibrahim Bušatlija
Antun Jekauc
Emir Temimović
Haris Jahić
Ajdin Mezetović
 
Sutorina – uzurpirani geografski teritorij Bosne i Hercegovine
Zoran Roca
Maria de Nazaré Oliveira Roca
 
Demografska održivost i prostorni razvoj u Portugalu
Mihailo Zikov
Verica Bakeva
 
Varijacija padavina u Republici Makedoniji
Muriz Spahić
Geohazardi – recentne pojave i procesi fluvijalnog reljefa
Borna Fuerst-Bjeliš
Teritorijalizacija i deteritorijalizacija pograničnih društava u multikulturnoj sredini: Morlakija i mala Vlaška
 
Muriz Spahić
Emir Temimović
 
Termomineralne vode Bosne i Hercegovine u funkciji balneološkog turizma
Aida Korjenić
Osnovne karakteristike režima voda i vodnog bilansa Une
Haris Jahić
Ajdin Mezetović
Kvalitativna valorizacija klimatskog turističkog potencijala primjenom turističkog klimatskog indeksa – TCI na primjeru Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije
 
Vesna Babić-Hodović
Uticaj globalizacijskih trendova i društvenih promjena na strukturu turističke tražnje i ponude
 
Mevlida Operta
Suada Pamuk
 
Geološka uslovi izgradnje regulacije korita rijeke Spreče od D. Dobošnice do Miričine
Danijel Jukopila
Gospodarska razvijenost i radni mentalitet stanovništva kao
tvorbeni elementi regionalnog identiteta – primjer Međimurja u Hrvatskoj
Članak

 

Acta geographica Bosniae et Herzegovinae – Posebno izdanje Sutorina

 
Sadržaj
Muriz Spahić
Ibrahim Bušatlija
Antun Jekauc
Emir Temimović
Haris Jahić
Ajdin Mezetović
 
Sutorina–uzurpirani geografski teritorij Bosne i Hercegovine
Suad Kurtćehajić
Sutorina kroz percepciju mišljenja Badinterove komisje
Omer Ibrahimagić
 
 
Pravne činjenice kojim se potvrđuje vlasništvo Bosne i Hercegovine na Kruševicu i Sutorinu
Abstrakt
Jusuf Mulić
Sutorina u Boki Kotorskoj neotuđivi teritorij Bosne i Hercegovine
Abstrakt
 

Acta geographica Bosniae et Herzegovinae Vol.2 br.3

 

Sadržaj

PDF

Muriz Spahić

Vrijeme i vremenske nepogode

Semir Ahmetbegović Željka Stjepić-Srkalović
Senad Gutić
 

Klima kao faktor razmještaja stanovništva i naselja u Bosni i Hercegovini

Muriz Spahić,
Emir Temimović,
Aida Korjenić,
Haris Jahić i
Amra Banda
 

Potamološki monitoring na rijekama Bosne i Hercegovine u funkciji upravljanja i prostornog planiranja

Mevlida Operta

Nemetalične mineralne sirovine na području Vareša

Marta Jovanić

Korelacijska analiza demografsko-gospodarskih varijabli i varijabli zemljišnog pokrova i načina korištenja zemljišta srednje Like

Aida Korjenić

Prostorno planiranje u Bosni i Hercegovini – Legislativni okvir

Aida Korjenić
Amra Banda
 

Prirodni segment turističke atrakcijske osnove planine Vranice

Haris Jahić

Didaktičko-metodička analiza okvirnog nastavnog plana i programa geografije u Federaciji Bosne i Hercegovine

Haris Jahić,
Emir Kustura i
Amil Mehić

Aktuelizacija geografskih sadržaja u nastavnom procesu geografije

 

Acta geographica Bosniae et Herzegovinae Vol. 2 br.4
 
Sadržaj
Vesna Babić-Hodović
Maja Arslanagić-Kalajdžić
Amra Banda
 
Kvalitet hotelskih usluga u zemljama u razvoju mjeren SERVQUAL modelom
Muriz Spahić,
Emir Temimović
i Haris Jahić
 
Spomenik prirode Prokoško jezero – stanje i perspektive
Semir Ahmetbegović,
Željka Stjepić-Srkalović
Senad Gutić
 
Poplave i klizišta na području grada Tuzla uzrokovani prirodnim nepogodama u 2014. godini
Muriz Spahić
Pećina vjetrenica u Popovu polju – novo shvatanje speleogeneze
 
Mevlida Operta
Suada Pamuk
Geološke karakteristike i tektonska građa slivnog područja gornje Neretve
 
Emir Temimović
Muamer Muratović
Fizička nosivost kapaciteta kao preduslov
planiranja turističke sezone na Bjelašnici
 
Haris Jahić
Mak Selimović
Balneološki turizam u Fojnici –
stanje i perspektive

 

Acta geographica Bosniae et Herzegovinae Vol. 3 br.5
 
Sadržaj
 
Muriz Spahić
Neki toponomastički problemi kartografskih sadržaja na kartama Bosne i Hercegovine
 
Aida Korjenić
 
Landšaftna regionalizacija Unsko-sanskog kantona
 
Vesna Babić-Hodović
Maja Arslanagić-Kalajdžić
Amina Sivac
Amra Banda
 
Svijest o održivosti i ekoturizmu među studentima i ponuđačima turističkih usluga
Jelena Golijanin
Emir Temimović
Mevlida Operta
 
Kvantitativna geomorfološka analiza prostora Ravne planine i Paljanske kotline
 
Haris Jahić
 
Turistička valorizacija kulturno-historijske baštine na primjeru nekropola stećaka u Hercegovačko- neretvanskom kantonu
 
 
Senad Gutić,
Semir Ahmetbegović i Željka Stjepić Srkalović
 
Kvalitet zraka u Tuzli
 
Jelena Šimunović,
Ivan Perutina i
Jelena Putica
 
GIS analiza hidrogeografskih obilježja općine Mostar
Amina Sivac
Amra Banda
 
 Geografsko poimanje prostornog planiranja
Aida Avdić
Džejlana Jašić
 
 Novi trendovi poljoprivrednog razvoja općine Maglaj
Emir Kustura
Obilježja krškog reljefa Zapadnohercegovačke Županije

 

Acta geographica Bosniae et Herzegovinae Vol. 3 br.6
 
Sadržaj
 
Muriz Spahić, Emir Temimović i Haris Jahić
 
Hidroekološki problemi u Sarajevskom polju
 
Jasmina Čehajić
Razlike u srednjem očekivanom trajanju života na dan rođenja između ženske i muške populacije pojedinih država svijeta u posljednjih 50 godina drugog milenija i prvih 25 godina trećeg milenija
 
Safet Kadić
 
 
Bosnofobija i bosnocid
Muriz Spahić i Semir Ahmetbegović
Vertikalna distribucija čvrstih polutanata u Sarajevu
 
Emir Temimović i
Ahmed Džaferagić
 
Reljefna obilježja sliva rijeke Sanice
 
 
Boris Džeba
Uporaba GIS-a i analitičkog hijerarhijskog procesa u određivanju pogodnosti zemljišta za izgradnju postrojenja za opasni otpad u Federaciji Bosne i Hercegovine
 
 
Semir Ahmetbegović, Avdul Adrović, Elvir Babajić, Senad Gutić i Željka Stjepić Srkalović
 

Geoekološka evaluacija prirodne osnove gornjeg porječja

Gostelje

Haris Jahić
 
Vinski turizam i vinske ceste u Hercegovačko-neretvanskom kantonu - stanje i perspektive
 
Mevlida Operta, Suada Pamuk i
Kemajl Kurteshi
Geološke karakteritike terena u području regulacije dijela korita rijeke Neretve

 

Acta geographica Bosniae et Herzegovinae Vol. 4 br.7
 
Sadržaj
 
Muriz Spahić
Semir Ahmetbegović
 
Geografska taksonomija u turizmu – prilog metodologiji istraživanja turizma
Aida Korjenić,
Nermina Hurem
Identifikacija i valorizacija hidrografskih turističkih
atraktivnosti Srednjobosanskog kantona
 

Draško Marković

Kemal Gutić
 
Optimalan fizički model za izbor podgradne konstrukcije kod izrade horizontalnih podzemnih rudarskih prostorija
Emir Temimović
Dragan Glavaš
Plivska jezera – održivi razvoj i turistička valorizacija
 
Muriz Spahić
Hana Nurković i
Haris Jahić
 

Eksterna matura – provjera rada nastavnika ili stres za učenike

 
 

 

Acta geographica Bosniae et Herzegovinae Vol. 4 br.8
 
Sadržaj
 
Muriz Spahić
 
Neki problemi granica Bosne i Hercegovine
 
Dževad Jahić Geografske i jezičke granice Bosne i Hercegovine 
 

Stjepić Srkalović Željka, Babajić Elvir, Srkalović Dado, Gutić Senad, Ahmetbegović Semir i Lepirica Alen

 

Torij (Th) u urbanom dijelu Tuzle

Emir Temimović i

Ahmed Džaferagić

Hidrogeološka kategorizacija terenau slivu rijeke Sanice
 

Ana Vovk Korže,

Silvija Zeman, Vanesa Korže 

 

Mikroklima u kraškoj jami Belojača u Panonskoj Sloveniji

 
 

Yaşar Sari

Ali Doğanteki

Medijatorska uloga percipiranog stresa između osnaživanja osoblja i namjere napuštanja posla u smještajnim objektima – studija slučaja Eskisehir

 
Mevlida Operta 

Pillow lave na području Vareša

 
 
Muriz Spahić
 

Vjetrenice

 

 

Acta geographica Bosniae et Herzegovinae Vol. 5 br.9
 
Sadržaj
 

Borut Jereb

Ana Vovk Korže 

Crni ugljik u okolišu
 
Muriz Spahić Mikroklima i (ili) topoklima – reprezentativnost klimatskih faktora u definisanju klimatskih elemenata
 
Aida Korjenić Hipsometrijska regionalizacija voda na primjeru sliva Une
 

Muriz Spahić,Senad Gutić, Željka Stjepić Srkalović, Semir Ahmetbegović i Haris Jahić 

 

Rijeka Orlja – morfološke i potamološke odlike
 

Željka Stjepić Srkalović, Elvir Babajić, Dado Srkalović i Senad Gutić 

 

Koncentracija uranija (U) u urbanom dijelu grada Tuzla

 
 
Željka Stjepić Srkalović, Mandžo Mirela, Mihajlović Dragica, Džamastagić Asima

Rijeka Solina (Solna rijeka) – hidroekološke karakteristike

 

 

Acta geographica Bosniae et Herzegovinae Vol. 5 br.10
 
Sadržaj
 
Muriz Spahić

U povodu izdanja 10 jubilarnog broja naučnog časopisa „Acta geographica Bosniae et Herzegovinae“

 
Muriz Spahić

Hidroekološko stanje riječnih sistema u funkciji pejzažne raznolikosti Bosne i Hercegovine

 

Emir Temimović

Haris Jahić

Geoturizam u kantonu sarajevo-potencijali nove vrste turizma na odabranim geodestinacijama u istraživanom području

 

Ana Vovk Korže

 

Održivo korišćenja tala – bakrni alati poboljšavaju razvoj kvaliteta tla i biljaka

 

Muriz Spahić

 

Solunska banja – prilog poznavanja termomineralnih voda u okolini Olova

 
 

Mevlida Operta,

Ines Nuić

Amina Sivac

 

Prilog poznavanju minerala Bosne i Hercegovine

 

Alma Pobrić,

Džejlana Jašić i

Haris Jahić

 

Kulturno-historijsko nasljeđe Zeničko-dobojskog kantona

Ana Vovk Korže

Yao Li

Agroekologija (AE) kao održivi pristup za zaštitu ljudi i zaštite životne sredine (o posebnim slučajima u Sloveniji i Kini)

 

Haris Jahić

Amil Mehić

 

Analiza kretanja ukupnog broja učenika osnovnih škola u entitetu Federacije Bosne i Hercegovine od školske od 1996/1997. do 2017/2018. godine

 

Emir Temimović

Selma Šljivo

 

Geomorfološke turističke atraktivnosti općine Konjic

Samira Gabeljić

Obnovljivi izvori energije u Bosni i Hercegovini: pitanje (ne)održivosti

 

Amil Mehić

Samira Gabeljić

Usporedba determinanti ukupne dinamike stanovništva Unsko-sanskog i Kantona Sarajevo u periodu od 2008-2017. god

 

Selma Behrem
Identifikacija i valorizacija turističkih prirodnih atrakcija planine Grmeč

 


 

Acta geographica Bosniae et Herzegovinae Vol. 6 br.11
 
Sadržaj
 
Florent Demoraes
Marc Souris
 
Factoqgis: gui alat zasnovan na R skripti za  izvođenje geometrijske analize podataka u slobodnom i otvorenom GIS-u
 
Fadila Kudumović Dostović,
Semir Ahmetbegović i Željka Stjepić Srkalović
 
Klima kao faktor razvoja rekreativnog turizma Sjeveroistočne Bosne
Abstrakt
 
Vesna Rajčević,
Čedomir Crnogorac
 
Održivi razvoj šumarstva i izgradnja MNH u Bosni i Hercegovini
 
Samira Gabeljić,
Jean-Baptiste Bahers
i Guy Baudelle
 
Nacionalni prioriteti Bosne i Hercegovine I institucionalni odgovori na neksus vode-energije- klime-hrane: uticaj na sliv pogranične rijeke Save
 
Izabela Ćavar
 
Geografski aspekt sekundarnog stanovanja u općini Kupres
 
 
Semir Ahmetbegović,
Fadila Kudumović Dostović i
Željka Stjepić Srkalović
 
Turistiĉka valorizacija planine Konjuh na primjeru ski centra "Karaula" Kladanj
 
IN MEMORIAM (Prof.dr. Ibrahim Bušatlija)
 

 

Acta geographica Bosniae et Herzegovinae Vol. 6 br.12
 
Sadržaj
 
Muriz Spahić,
Bakir Krajinović
Haris Jahić
 
Analiza trendova klimatskih fluktuacija u Bosni i Hercegovini
 
Ana Vovk Korže
Anja Motaln
 
Implementacija vodne directive u Sloveniji (na odabranim primjerima)
 
Izabela Ćavar
Turistička valorizacija kulturno-povijesne baštine u općini Kupres – geografski aspekt
Željka Stjepić Srkalović
Semir Ahmetbegović
Dado Srkalović
 
Pedogeografske karakteristike grada Tuzla
Ana Vovk Korže
 
Geografija tla u edukaciji
Almira Bećirović
Fadila Kudumović Dostović
Osnovne odlike savremene funkcionalno-prostorne strukture grada Tuzle
 
Dado Srkalović
Željka Stjepić Srkalović
Odredba ranjivosti podzemnih voda sjeveroistočne Bosne Drastic metodom
Amil Mehić
Nerminka Hadžić
Samira Gabeljić
Analiza statusa i uloge nastavnog predmeta geografije u srednjoškolskom obrazovanju Kantona Sarajevo

 

 

Acta geographica Bosniae et Herzegovinae Vol. 7 br.13
 
Sadržaj
 
Muriz Spahić
Selma Šljivo
Rijeka Neretvica – hidroekološke odlike
 
Dušan Tomažič
Alija Suljić
 
Bošnjaci u Republici Sloveniji s osvrtom na grad Maribor
Muriz Spahić
Semir Ahmetbegović
 
Riječni proticaji i ekološko prihvatljiv protok
Željka Stjepić Srkalović
 
Rasprostranjenost kadmija (cd) u tlu grada Tuzla
Almira Bećirović,
Fadila Kudumović Dostović
 
Regionalne i društveno-ekonomske funkcije grada Tuzle
Amil Mehić,
Nerminka Hadžić
Online nastava – nastava budućnosti